ساختار هیدرولیکی

منظور از ساختار هیدرولیکی، کلیۀ قطعات در تماس با سیال پمپ ها و نحوۀ چیدمان آنها در کنار یکدیگر می باشد. پمپ هایی که از نظر طبقه بندی پمپ ها در یک طبقه می باشند (مانند تمامی پمپ های سانتر یفوژ)، معمولاً ساختمان هیدرولیکی مشابهی داشته و تمامی قطعات آنها در تماس با سیال، شرایط مشابهی با یکدیگر دارند. صرفنظر از نوع پمپ، هر پمپ از نظر ساختمان هیدرولیکی، دارای سه جزء اساسی زیر می باشد:

1- قطعه یا قطعاتی که به سیال، انرژی داده و باعث حرکت آن می شوند ( مانند پروانه در پمپ های سانتریفوژ، چرخ دنده  در پمپ های دنده ای، دیافراگم در پمپ های دیافراگمی، پیستون در پمپ های جابجایی مثبت پیستونی، اسکرو در پمپ های روتاری اسکرو و مانند آن).

2- قطعه ای که سیال را داخل پمپ نگه می دارد(همان پوستۀ پمپ یا حلزونی، در پمپ های سانتریفوژ)

3-قطعه یا قطعاتی که باعث آب بندی سیال داخل پمپ از محیط خارج میگردد و جلوی نشست سیال به محیط اطراف را میگرد( مانند آب بندی های مکانیکی، نوار گرافیتی و مانند آنها).

نظر خود را بنویسید