قطعات Apm

 • بدنه پمپ-40027427

  Pump Body-40027427

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Apsm37

 • پروانه-40008430

  Impeller-40008430

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Spm37a

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • واسطه-40018165

  Support-40018165

  قابل استفاده در پمپ Apm37

 • کاور فن-40011912

  Fan Cover-40011912

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Acm37

مقایسه کالاها