قطعات یدکی پمپ

درپوش بالایی-40014364

قابل استفاده در پمپ های (QDX(1.5-32-0.75A),(3-18-0.55A),(6-18-0.75A),(10-10-0.55A),(15-10-0.75A

0 تومان

روتور-40015522

قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

0 تومان

روتور-40015522

قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

0 تومان

روتور-40015522

قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

0 تومان

روتور-40015522

قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

0 تومان

روتور-40015522

قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

0 تومان