پمپ های محیطی

 • پمپ محیطی(APM75)

  (APM60) Peripheral Pump

  پمپ چرخ دنده ای APm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع.

 • AQm60 پمپ آب 0/8 اسب خانگی ورودی بغل

  Peripheral Pump

  پمپ محیطی AQm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب داشته باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی و دستگاه های تهویه مطبوع میباشد. تفاوات این پمپ ها نسبت به پمپ های apm خروجی از بغل می باشد.

 • AQm75پمپ آب نیم اسب خانگی ورودی بغل

  Peripheral Pump

  پمپ محیطی AQm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب داشته باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی و دستگاه های تهویه مطبوع میباشد. تفاوات این پمپ ها نسبت به پمپ های apm خروجی از بغل می باشد.

 • پمپ محیطی(APM110H)

  (APM110H) Peripheral Pump

  پمپ چرخ دنده ای APm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع.

 • پمپ محیطی(APM75H)

  (APM75H) Peripheral Pump

  پمپ چرخ دنده ای APm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، دستگاه های تهویه مطبوع.

مقایسه کالاها